Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).

220px-Globespin

EVALUARE NATIONALA CLASA A VIII-A 2019, ORDIN 4813 / 2019

ORDIN nr. 4.813 din 29 august 2018
privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2018-2019

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 794 din 17 septembrie 2018 


Data intrării în vigoare: 

17 Septembrie 2018

Istoric consolidări

  În baza prevederilor   art. 94 alin. (2) lit. e) şi ale art. 361 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,
având în vedere dispoziţiile   Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,
ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.  
  ART. 1
Se aprobă Calendarul de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2018-2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  
  ART. 2
Evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a se desfăşoară în anul şcolar 2018-2019 în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010-2011, aprobată prin   Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.801/2010 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010-2011, şi cu prevederile prezentului ordin. 
  ART. 3
(1) Programele pentru disciplinele limba şi literatura română şi matematică, valabile pentru evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2018-2019, sunt cele aprobate prin   Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.431/2014 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2014-2015.
(2) Programa pentru disciplina limba şi literatura slovacă maternă, valabilă pentru evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2018-2019, este cea aprobată prin   Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.924/2013 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2013-2014.
(3) Programele pentru disciplinele la care se susţine evaluarea naţională pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2018-2019, altele decât cele menţionate la alin. (1) şi (2), sunt cele aprobate prin   Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.801/2010 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010-2011. 
  ART. 4
(1) Comisia Naţională de Organizare a Evaluării Naţionale poate elabora instrucţiuni/proceduri, în vederea bunei organizări şi desfăşurări a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a.  
(2) Pentru elevii cu tulburări de învăţare, adaptarea procedurilor de examinare respectă prevederile   art. 27 din Metodologia pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învăţare, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.124/2017.
  ART. 5
(1) Comisiile judeţene/Comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a răspund/răspunde pentru buna organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale.  
(2) Componenţa comisiei judeţene/Comisiei municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale, menţionată la   art. 8 alin. (1) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.801/2010, se completează cu un vicepreşedinte - inspector şcolar general adjunct sau inspector şcolar. 
(3) În vederea pregătirii evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, comisiile judeţene/comisia municipiului Bucureşti creează două baze de date, cu respectarea prevederilor  Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 94/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ şi la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, conform solicitărilor Comisiei Naţionale de Organizare a Evaluării Naţionale, care cuprind:
a) date personale ale elevilor din clasa a VIII-a;  
b) date personale ale profesorilor evaluatori, abilitaţi în domeniul evaluării.  
(4) Comisiile judeţene/Comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VII  I-a asigură confecţionarea ştampilelor-tip pentru evaluarea naţională, care se aplică pe documentele de examen. Se confecţionează două tipuri de ştampile rotunde, care vor avea următorul conţinut:
a) ştampila-tip pentru unităţile de învăţământ/centrele de examen în care se organizează probe scrise pentru evaluarea naţională: „Evaluare Naţională 2019 - C.E.“;  
b) ştampila-tip pentru centrele zonale de evaluare: „Evaluare Naţională 2019 - C.Z.E.“.  
(5) Ştampilele vor fi rotunde, cu diametrul de 25 mm şi nu vor fi numerotate.  
  ART. 6
(1) Comisiile judeţene/Comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a stabilesc/stabileşte componenţa comisiilor pentru evaluarea naţională cu cel mult 48 de ore înainte de începerea probelor scrise, cu respectarea principiilor competenţei în evaluare şi ale compatibilităţii.  
(2) Comisiile judeţene/Comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, comisiile din unităţile de învăţământ/centrele de examen, comisiile din centrele zonale de evaluare şi comisiile din centrul de contestaţii judeţene/a municipiului Bucureşti se compun din personal didactic care nu are rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv printre candidaţii care participă la respectiva sesiune a evaluării naţionale.  
(3) Personalul didactic care face parte din comisiile menţionate în alin. (2) va da o declaraţie scrisă în care va menţiona că nu are rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv printre candidaţii care participă la respectiva sesiune a evaluării naţionale. Declaraţiile fac parte din documentele evaluării naţionale.  
(4) Cadrele didactice nominalizate ca profesori evaluatori sunt selectate din rândul cadrelor didactice abilitate în domeniul evaluării, prin cursuri de formare recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale.  
(5) Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele zonale de evaluare sunt stabilite de către comisiile judeţene/Comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, prin tragere la sorţi.  
(6) Tragerea la sorţi se efectuează, în fiecare judeţ/în municipiul Bucureşti, din lista alcătuită la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, pe baza propunerilor primite de la unităţile de învăţământ cuprinzând numele profesorilor care doresc să participe în comisiile pentru evaluarea naţională şi care, în sesiunile anterioare, au respectat prevederile metodologiei de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale, urmând ca inspectorul şcolar general să emită decizii scrise.  
(7) Tragerea la sorţi se efectuează în şedinţă publică. Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti invită, în scris, la tragerea la sorţi, reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative din învăţământul preuniversitar, ai organizaţiilor de părinţi reprezentative, ai consiliului judeţean/municipal al elevilor şi ai mass-mediei.  
(8) Repartizarea pe comisii a cadrelor didactice se consemnează într-un proces-verbal, în care se menţionează şi persoanele aparţinând societăţii civile care au participat la şedinţa publică de tragere la sorţi. Procesul-verbal este semnat de membrii comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti, de persoanele invitate şi de persoanele aparţinând societăţii civile, care au participat la şedinţa publică de tragere la sorţi.  
(9) Cadrelor didactice nominalizate ca asistenţi le este interzisă intrarea în sălile de examen cu telefoane mobile sau cu mijloace electronice de calcul ori de comunicare, precum şi cu ziare, reviste, cărţi etc. Materialele nepermise în sala de examen vor fi introduse într-un plic/o pungă, împreună cu un bilet/o etichetă pe care se notează numele şi prenumele posesorului, care va fi păstrat până după predarea lucrărilor scrise într-o sală special stabilită pentru depozitarea obiectelor personale ale profesorilor asistenţi, supravegheată de o persoană desemnată de comisia din unitatea de învăţământ/centrul de examen.  
(10) Nu vor fi nominalizate în comisiile pentru evaluarea naţională persoane care, în sesiunile anterioare ale examenelor naţionale, nu şi-au îndeplinit corespunzător atribuţiile, care au săvârşit abateri, respectiv au fost sancţionate.  
(11) În unităţile de învăţământ în care, în sesiunile anterioare, s-au constatat nereguli grave în organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale, comisiile judeţene/comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a pot/poate decide nominalizarea în comisiile pentru evaluarea naţională a unor cadre didactice din alte unităţi de învăţământ.  
(12) Comisiile judeţene/Comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a pot/poate decide suspendarea constituirii drept centre de examen unităţi de învăţământ în care, în sesiunile anterioare, s-au constatat nereguli grave în organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale.  
  ART. 7
În cazul în care Comisia Naţională de Organizare a Evaluării Naţionale decide ca evaluarea lucrărilor dintr-un judeţ/municipiul Bucureşti să se facă în alt judeţ, transportul lucrărilor dintr-un judeţ/municipiul Bucureşti în judeţul desemnat de Comisia Naţională de Organizare a Evaluării Naţionale pentru evaluarea iniţială a acestora/rezolvarea contestaţiilor şi invers, precum şi consemnarea în catalogul electronic a rezultatelor obţinute de candidaţi la evaluarea naţională se fac în conformitate cu procedura elaborată de Comisia Naţională de Organizare a Evaluării Naţionale.  
  ART. 8
(1) În procesul de evaluare iniţială a lucrărilor scrise şi de rezolvare a contestaţiilor, după validarea finalizării evaluării de către cei doi profesori evaluatori, în cazul în care diferenţa dintre notele celor doi evaluatori este mai mică sau egală cu 1 punct, notele obţinute se trec pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală roşie, de către profesorii evaluatori, după ce este verificată concordanţa cu borderourile individuale, şi se semnează de aceştia. Nota finală se trece pe lucrare, în prezenţa profesorilor evaluatori, de către preşedintele comisiei. Preşedintele comisiei calculează nota finală, ca medie aritmetică cu   două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire, şi semnează, nota fiind înregistrată în catalogul evaluării naţionale.
(2) În cazul în care diferenţa între notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea va fi recorectată de alţi doi profesori evaluatori numiţi de preşedintele comisiei. După validarea finalizării evaluării, nota finală este calculată luând în considerare cele 4 (patru) note, după eliminarea celor două note/valori extreme, ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a celor două note/valori centrale. Media rezultată reprezintă nota finală care se trece pe lucrare şi este înregistrată în catalogul evaluării naţionale. Sub nota finală semnează cei patru evaluatori şi preşedintele comisiei. Numărul pachetului şi numărul de ordine al lucrărilor care necesită a treia evaluare sunt consemnate într-un proces-verbal, semnat de cei amintiţi anterior.  
(3) În cadrul etapei de soluţionare a contestaţiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, notele acordate după reevaluare sunt comparate cu cele acordate în etapa de evaluare iniţială. În situaţia în care se constată o diferenţă de notare mai mare de 1,5 puncte, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea iniţială şi cea de la contestaţii, preşedintele comisiei de contestaţii numeşte o a treia comisie formată din alţi doi profesori cu experienţă, alţii decât cei care au evaluat iniţial lucrările în centrul de contestaţii. Reevaluarea se face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu stricteţe baremul de evaluare şi notare şi toate procedurile de evaluare, în conformitate cu prevederile alin. (1) şi (2). Nota acordată de a treia comisie este nota finală a comisiei de contestaţii.  
(4) Nota obţinută în etapa de soluţionare a contestaţilor este nota definitivă, indiferent de punctajul obţinut, în plus sau în minus, faţă de nota acordată în etapa de evaluare iniţială a lucrării. Această notă nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă.  
  ART. 9
(1) Candidaţii care depun contestaţii completează şi semnează o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat la cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. În cazul candidatului minor declaraţia-tip este semnată şi de către părinţii/reprezentanţii legali al acestuia.  
(2) Comisia Naţională de Organizare a Evaluării Naţionale va transmite comisiilor judeţene/comisiei municipiului Bucureşti anexe la procedura specifică evaluării naţionale privind cererea-tip pentru depunerea contestaţiei şi declaraţia-tip menţionată la alin. (1).  
  ART. 10
(1) Comisiile judeţene/Comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a vor/va asigura dotarea cu camere funcţionale de supraveghere video şi audio a sălilor de clasă din unităţile de învăţământ/centrele de examen în care se desfăşoară probele pentru evaluarea naţională pentru elevii clasei a VIII-a, a sălilor în care se descarcă şi se multiplică subiectele, precum şi a sălilor în care se predau, se preiau, se evaluează şi se depozitează lucrările scrise ale candidaţilor.  
(2) Până la începerea probelor scrise, comisiile judeţene/ Comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale iau/ia toate măsurile, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, pentru asigurarea dotării tuturor sălilor de examen cu camere funcţionale de supraveghere video şi audio.  
(3) Activitatea de monitorizare a desfăşurării evaluării naţionale prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfăşura în conformitate cu o procedură stabilită de Comisia Naţională de Organizare a Evaluării Naţionale.  
(4) În vederea asigurării desfăşurării corecte a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, comisiile din unităţile de învăţământ/centrele de examen şi comisiile judeţene/Comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a verifică, prin sondaj, înregistrările audiovideo din sălile de examen, după încheierea probei scrise. În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă ori în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraudă, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile menţionate la alin. (1) din unitatea de învăţământ respectivă.  
(5) Dacă, în urma verificărilor menţionate la alin. (3) şi (4), se constată existenţa unor nereguli, fraude sau tentative de fraudă, respectiv nerespectarea reglementărilor în vigoare, comisia din unitatea de învăţământ ia măsurile care se impun, în conformitate cu prevederile metodologiei de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, care pot merge până la acordarea notei 1 (unu) pentru fraudă sau tentativă de fraudă.  
(6) În cazul în care verificările sunt făcute de către comisia din unitatea de învăţământ/centrul de examen, aceasta anunţă comisia judeţeană/Comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, care propune eventualele măsuri de sancţionare şi anunţă, după caz, Comisia Naţională de Organizare a Evaluării Naţionale.  
  ART. 11
(1) Se interzice candidaţilor la evaluarea naţională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele asemenea, candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învăţământ/centrul de examen în acest scop.  
(2) Candidaţii care refuză depozitarea obiectelor menţionate la alin. (1) în sala stabilită de comisie în acest scop nu sunt primiţi în examen.  
(3) Se interzice candidaţilor la evaluarea naţională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea ori în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen orice fel de lucrări: manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.  
(4) Se interzice candidaţilor să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de î  mbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la reţele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alţi candidaţi/asistenţi din unitatea/unităţile de învăţământ/centrul/centrele de examen sau cu exteriorul. 
(5) Se interzice candidaţilor să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidaţi sau cu exteriorul.  
(6) Încălcarea regulilor menţionate la alin. (3)-(5) va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidaţii respectivi sunt eliminaţi de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materiale interzise/ciorne/foi din lucrările scrise.  
(7) Candidaţii eliminaţi de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă primesc nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.  
(8) Înainte de începerea probelor, asistenţii prezintă candidaţilor prevederile metodologice legate de organizarea şi desfăşurarea corectă a evaluării naţionale şi prevederile alin. (1)-(7) şi le solicită să predea toate eventualele materiale şi obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare, sunt interzise în sala de examen.  
(9) După parcurgerea paşilor menţionaţi la alin. (8), candidaţii vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile alin. (1)-(7) şi menţiunea că ştiu că nerespectarea regulilor menţionate la alin. (3)-(5) are drept consecinţă măsurile menţionate la alin. (6) şi (7).  
  ART. 12
(1) Candidaţii care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim prevăzut pentru rezolvarea subiectelor la   art. 17 alin. (23) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010-2011, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.801/2010, pot părăsi centrul de examen cel mai devreme după o oră de la distribuirea subiectelor în săli.
(2) La părăsirea sălii de examen toţi candidaţii predau odată cu lucrările scrise şi foaia/foile conţinând subiectul de examen.  
  ART. 13
(1) Candidatul major şi părinţii/reprezentanţii legali ai candidatului minor poate/pot solicita comisiei judeţene/ Comisiei municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii/propriului copil numai după afişarea rezultatelor finale, după etapa de soluţionare a contestaţiilor. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoţit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.  
(2) Solicitarea de vizualizare, menţionată la alin. (1), nu poate conduce la reevaluarea şi/sau modificarea notelor acordate lucrării/lucrărilor.  
(3) Cu excepţia candidatului sau a părinţilor/reprezentanţilor legali ai acestuia, pot solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor doar membrii comisiei judeţene/comisiei municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale sau cei ai Comisiei Naţionale de Organizare a Evaluării Naţionale, în scopul reevaluării acesteia/acestora, conform prevederilor   art. 6 alin. (10) şi ale art. 9 alin. (25) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010-2011, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.801/2010.
  ART. 14
Direcţia gene  rală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial, Direcţia minorităţi, Direcţia generală economică, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ/centrele de examen duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  ART. 15
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
Ministrul educaţiei naţionale,          
Valentin Popa          
Bucureşti, 29 august 2018.  

 

Ordinul Nr. 4.813 / 29.08.2018
  ANEXA 1

CALENDARUL  
de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2018-2019  

CALENDARUL  
de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2018-2019  


┌───────┬──────────────────────────────┐
│3-7    │Înscrierea la evaluarea       │
│iunie  │naţională                     │
│2019   │                              │
├───────┼──────────────────────────────┤
│7 iunie│Încheierea cursurilor pentru  │
│2019   │clasa a VIII-a                │
├───────┼──────────────────────────────┤
│18     │Limba şi literatura română -  │
│iunie  │probă scrisă                  │
│2019   │                              │
├───────┼──────────────────────────────┤
│20     │                              │
│iunie  │Matematica - probă scrisă     │
│2019   │                              │
├───────┼──────────────────────────────┤
│21     │Limba şi literatura maternă - │
│iunie  │probă scrisă                  │
│2019   │                              │
├───────┼──────────────────────────────┤
│25     │Afişarea rezultatelor înaintea│
│iunie  │contestaţiilor (până la ora   │
│2019   │12,00)                        │
├───────┼──────────────────────────────┤
│25     │Depunerea contestaţiilor      │
│iunie  │(orele 14,00-20,00)           │
│2019   │                              │
├───────┼──────────────────────────────┤
│26-28  │                              │
│iunie  │Soluţionarea contestaţiilor   │
│2019   │                              │
├───────┼──────────────────────────────┤
│29     │Afişarea rezultatelor finale  │
│iunie  │după soluţionarea             │
│2019   │contestaţiilor                │
├───────┴──────────────────────────────┤
└──────────────────────────────────────┘

NOTĂ:  
La solicitarea comisiilor judeţene/comisiei municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Organizare a Evaluării Naţionale poate aproba, în situaţii excepţionale, prelungirea perioadelor de evaluare a lucrărilor scrise ori de afişare a rezultatelor, precum şi reducerea perioadei de afişare a rezultatelor.


Abonati-va la newsletter si veti fi la curent cu ultimele stiri.

Mesaj rapid


Online acum

Avem 18 vizitatori și niciun membru online

1059952
Azi
Ieri
Saptamana asta
Ultima saptamana
Luna asta
Ultima luna
Toate zilele
2821
359
5912
1048684
13545
17953
1059952

IP: 3.215.79.116
Data:21 -06- 2021